Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mbpstarogard.pl


Data publikacji: 2014-09-06
Data aktualizacji: 2024-03-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim dla strony mbpstarogard.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

Strona internetowa mbpstarogard.pl spełnia wymagania w 95.71%.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Arkadiusz Cesarz, informatyk@mbpstarogard.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 719-21-70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim mieści się w trzech lokalizacjach:

Biblioteka Główna ul. Paderewskiego 1 (przy Rynku), 83-200 Starogard Gdański. Wejście do budynku z poziomu gruntu od strony północno-zachodniej. W budynku tym znajdują się wszystkie wydziały. Budynek wyposażony jest w schody oraz dwie windy. W lokalizacji nie są dostępne informacje głosowe. Dostępna jest pętla indukcyjna (parter budynku) oraz brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu danego pracownika przez obsługę wypożyczalni. W pobliżu obiektu miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Filia Nr 1, Al. Wojska Polskiego 30, 83-200 Starogard Gdański. Wejście z poziomu gruntu, następnie kilka schodów. Utrudnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak wind, pochylni oraz platform. W lokalizacji nie są dostępne informacje głosowe. Dostępna jest pętla indukcyjna oraz brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W pobliżu obiektu brak miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Filia Nr 2, Ul. Reymonta 1, 83-200 Starogard Gdański. Wejście z poziomu gruntu, następnie kilka schodów. Utrudnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak wind, pochylni oraz platform. W lokalizacji nie są dostępne informacje głosowe. Dostępna jest pętla indukcyjna oraz brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W pobliżu obiektu miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Raport

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Skip to content