RODO

Klauzula informacyjna dla czytelnika

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim informuje, że:

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim, znajdująca się przy ul. Ignacego Paderewskiego 1, 83-200 Starogard Gdański.

2. Inspektor Ochrony Danych

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Biblioteki, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Bibliotece – p. Adrianą Głuchowską za pomocą adresu e – mail: auditor@auditorsecurity.pl oraz numeru telefonu: 696 011 969.

3. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 t.j.). W przeciwnym razie Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody.

4. Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania ze zbiorów biblioteki z wykorzystaniem wspólnego systemu informatycznego oraz wykonania przez administratora obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 t.j.) i ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.).

5. Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim.

6. Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Prawa osób, których dane są przetwarzane

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (wyłącznie tych danych, przekazanych na podstawie zgody) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z usług i zasobów biblioteki. Podanie przez Panią/Pana numeru telefonu w celu usprawnienia kontaktów z biblioteką jest dobrowolne, a jego niepodanie w żaden sposób nie wpłynie na możliwość korzystania z usług i zasobów biblioteki.

9. Profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

Skip to content